SVADBA a koronavírus COVID-19

Podmienky pre organizovanie svadby sa kvôli korone (Covid-19) menia zo dňa na deň. V tomto článku sa Vám pokúsime priniesť najnovšie informácie o opatreniach a obmedzeniach pre svadby. Chceme pomôcť párom, ktoré sa rozhodli usporiadať svadbu aj napriek nepriaznivým podmienkam.

UVOĽŇOVANIE OBMEDZENÍ A OPATRENIA, jún 2021

PREVÁDZKY, SLUŽBY A HROMADNÉ PODUJATIA 

Platnosť od 14.06.2021 do odvolania.

 

 • Kapacitné obmedzenia 1 osoba na 15 m2 sa nebudú vzťahovať na prevádzky v stupni Monitoring a v 1. stupni ostražitosti (zelená, žltá). Pre niektoré druhy prevádzok sú stále v platnosti iné druhy kapacitných obmedzení (napr. maximálny počet osôb pri stole v prevádzkach verejného stravovania).
 • V zariadeniach verejného stravovania sa podmienka dvojmetrového rozostupu medzi stolmi vzťahuje len na interiér.
 • V okresoch I. a II. stupňa varovania môžu prevádzky hudobných, divadelných, filmových a podobných predstavení organizovať predstavenia pre deti  za nastavených protiepidemických opatrení.
 • Činnosti prevádzok verejného stravovania a fitness centier  budú v III. Stupni varovania (bordová farba okresu) zatvorené. Prevádzky verejného stravovania môžu fungovať pre odber so sebou alebo cez donáškový predaj.
 • Pre prevádzky, kde možno výsledok negatívneho testu nahradiť potvrdením o očkovaní, sa upravujú lehoty zaočkovanosti tak, ako v prípade vyhlášky k režimu na hraniciach.
 • V prípade hromadných podujatí, ktorých všetci účastníci majú negatívny test na COVID-19 nie starší ako 12 hodín, sa po novom okrem antigénových a RT-PCR testov bude môcť použiť aj LAMP test.

HROMADNÉ PODUJATIA

Svadby, kary, oslavy, večierky, iné obdobné podujatia alebo hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia svadieb, karov, osláv, večierkov, iných obdobných podujatí alebo hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania a to:

 • nad 25 osôb v interiéri alebo 50 osôb v exteriéri v okresoch v I. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
 • nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, v okresoch v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
 • nad 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri, v okresoch v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
 • v prípade státia nad 50% kapacity priestoru alebo v prípade sedenia nad 75% kapacity priestoru na sedenie, v oboch prípadoch však maximálne do počtu 1000 osôb v exteriéri alebo 500 osôb v interiéri, v okresoch v stupni monitoringu COVID AUTOMAT-u,
 • pre osoby, ktoré sa pri vstupe na hromadné podujatie nepreukážu negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín

Povolené hromadné podujatia nad 6 osôb – Zákaz usporadúvania hromadných podujatí nad 6 osôb sa nevzťahuje na nasledovné typy podujatí:

 • hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie bez konzumácie pokrmov a nápojov s maximálnou dĺžkou 48 hodín,
 • bohoslužieb, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu

SOBÁŠE, BOHOSLUŽBY A INÉ CIRKEVNÉ OBRADY 

Pre sobáše, bohoslužby a iné cirkevné obrady sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou.

PRE SVADOBČANOV ZO ZAHRANIČIA SÚ OD 9.JÚLA NOVÉ PRAVIDLÁ

Rozdelenie krajín končí, rozhodovať bude očkovanie. Ministerstvo zdravotníctva predstavilo nový cestovateľský semafor bez rozdelenia krajín a so zmenenými pravidlami pre cestovateľov. MZSR predstavilo na rokovaní vlády nový cestovateľský semafor, ktorý už nebude rozdeľovať jednotlivé krajiny podľa rizika, ale rozdeľovať bude samotných cestujúcich. Informácie boli aktualizované po schválení vládou na jej rokovaní 30.6.2021.

Podľa nových pravidiel od 9.7.2021 už nebude podstatné to, z akej krajiny cestujúci prišiel, ale to, či je zaočkovaný. Pôvodný cestovateľský semafor, ktorý delil krajiny na tri farby, sa ruší.
Nezaočkovaní cestujúci sa budú musieť registrovať eHranici TU >> a ísť do povinnej karantény, ktorú si môžu skrátiť negatívnym výsledkom PCR testu najskôr 5. deň od príchodu.
Zaočkovaní cestujúci sa len preukážu potvrdením o očkovaní (Covid pass alebo certifikát o očkovaní s QR kódom).
Mení sa aj definícia zaočkovaných osôb:
– 2 týždne po druhej dávke (dvoj-dávková vakcína)
– 2 týždne po podaní jedno-dávkovej vakcíny
– 2 týždne po podaní akejkoľvek vakcíny do 180 dní po prekonaní ochorenia COVID-19

NOVÉ ROZDELENIE OKRESOV PODĽA COVID AUTOMATU platné od 5.7.2021